Главные новости
Главная / Жаҳон / АҚШ Эронга «даҳшатли» молиявий босим билан таҳдид қилди
<

АҚШ Эронга «даҳшатли» молиявий босим билан таҳдид қилди

akshАҚШ Эронга мисли кўрилмаган молиявий босим ўтказади. Бу ушбу давлатда ядро қуроли ҳамда уни етказиш воситалари пайдо бўлмаслиги учун қилинади, деб маълумот берди АҚШ давлат котиби Майк Помпео.

“Биз Эрон режимига мисли кўрилмаган молиявий босим ўтказамиз. Эрон етакчиларида бизнинг мақсад жиддий экани борасида ҳеч қандай шубҳа бўлмайди”, – дея маълум қилган Помпео Вашингтондаги Heritage Foundation’да чиқиш қилиб.

Унинг эслатишича, АҚШнинг халқаро ҳамжамият ва Эрон ўртасидаги “ядровий битим”дан чиққанидан сўнг, эски санкциялар тикланади ва янгилари жорий этилади.

Шунингдек, Майк Помпеонинг маълум қилишича, АҚШ Эрондан Суриядаги барча кучларни олиб чиқиб кетишни талаб этмоқда.

“Эрон Суриянинг бутун ҳудудидан ўз қўмондонлиги остидаги барча кучларни олиб чиқиб кетиши керак”, – дея айтиб ўтган Помпео.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Эрон ядровий битимга риоя этиш шартини маълум қилганди.

Ҳаққимизда Anvar

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …