Главные новости
Главная / Сиёсат / 2010-йилдаги июнь воқеалари.
<

2010-йилдаги июнь воқеалари.

2010-йилдаги июнь воқеалари. 10-4-июндаҚирғиз Республикаси- нипг Уш шахрида, Уш ва Жалолобод вилоятларининг айрим жойларида киргиз ва узбек этносларининг ўрталарида куролли тўқнашувлар бўлиб ўтди. Мамлакатнипг ўша вактдаги Вактли ҳукумати Ўш шахрида, шу- нингдек, Қорасув, Аравон ва Узган туманларида Фавқулодда ҳолатни киритиш тўғрисида карор қабул қилди. Ўш шахрига аскарлар киритил- ди. Бу қагьий ҳаракат Вактли хукуматга жанжалнинг кенгайиб кетишига йўл қўймасдан, бир нсча куннинг ичида этнослараро тўқнашувни тўхтатишга имкон берди.

Тўқнашув ички ва ташки кочоклариинг пайдо бўлипшга ва қарама- карпти томонлар вакилларининг мулкларини яксон килишга олиб келди. Бошаломон пайтида ва ундан кейин Ўш шаҳридан, Ўш ва Жа­лолобод вилоятларидан 75 мингдан ортиқ кочок Ўзбскистонга, ўн мин- глаган қирғизлар мамлакат ичидаги бошка ҳудудларга қочишга мажбур бўлишди.

Этнослараро бундай жанжал оқибати туфайли 442 одам ҳалок бўлди. Икки мингдан ортик одам жароҳат олган, улар орасидан 925 киши ўкдан ярадор бўлган. 545 киши жиноий жавобгарликка тортилган. 3746 кўчмас мулк объектлари (уйлар, дўконлар ва ҳ.) сн- дирилган. Шу билан бирга Ўшдаги Р.Абдикадиров номли вилоят фи-
лармонияси, Бобур номидаги театр, ДАИнинг шаҳар бошкармасининг биноси, пефтбаза ва бошка бир катор давлат объектлари ёндирилиб, яксоп қилинган. Мулкка келтирилган зарарнинг умумий кўлами 11,5 млрд сомга яқин бўлди.

2010-йили 10 14-июндаги этнослараро тўқиашувларга олиб келгап сабабларни шартли турда уч гурухга бўлиб караш мумкин. Биринчи- си 1990-йиллардан бери хўжалик, таълим, кадрлар, хукукни мухофаза килиш бошқаруви ва бошка соҳалардаги муаммоларнииг йилдан-йилга чўзилиб хал қилинмай келгаплиги. Иккиичиси – 2010-йили 7-апрелдаги ҳокимият ўзгаргандап кейин Вактли хукуматнипг баъзи бир аъзола- рининг масъулиятсизлиги билан бефарклиги, бакиевчиларнинг мима килиб бўлсада қайта ҳокимиятга кслишга қилган ҳаракатлари, айрим фитначиларнинг мамлакатдаги вақтинчалик қийинчиликдаи фойда- ланиб қолиш харакатлари билан боғлик бўлган. Учинчидан, қўптни мамлакатнинг давлат бошлиғи ҳам таъкидлагапдек, бир туғишган эг- носларнинг ўртасига фитпа солишга иият қилган чет эллик учинчи кучларнинг иғвогарлик ҳаракати хам сув пуркаган.

Бундай этнослараро жанжалнинг асосий сабоғи мамлакатдаги си- ёсатчилар ва сиссий кучлар ўз хокимиятини саклаб қолиш учун ёки юкори ҳокимиятга кслиш учун хеч качон этнослар ўртасидаги муно- сабатларда конунчиликни, мувозанатни ва аҳилликни бузмаслиги ке- раклиги ва миллатчилар билан, улар қайси этносга тегишли бўлмасин, сиёсий савдолашишга бормаслик кераклиги эканлиги, ташки тескари кучларнинг кармоғига илипмаслик учуй умумий фукаролик ватаппар- вар тарбияпи юксалтириш зарурлиги шубхасиздир.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

hxobwrjtm7bialnugg5gm-ttg5f-piyy

Тошкент шаҳрининг 5 та туман давлат солиқ инспекцияларига янги раҳбарлар тайинланди

Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек, Юнусобод, Сергели, Шайхонтоҳур ва Бектемир туманлари давлат солиқ инспекцияларида янги раҳбарлар …