Главные новости

Архивы за день : 09.11.2019

Ҳар қандай имтиёз муддатли бўлиши керак

er4g7rtxr23ic-uyccwp7uzuz3oabcqv

«Мамлакатда рақобатни ривожлантириш бўйича кейинги йилларга мўлжалланган стратегик йўналишлар» мавзусидаги матбуот анжуманида Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси мутасаддилари томонидан монополияга қарши курашиш, рақобат муҳитини яхшилаш ва ривожлантириш, истиқболли режалар ишлаб чиқиш ва соҳага оид долзарб масалалар муҳокама қилинди. Тадбир давомида ОАВ вакиллари соҳа вакилларига турли саволлар билан мурожаат қилишди. …

Подробнее »

Президент нон ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш юзасидан барча имкониятларни қўллаш бўйича топшириқ берди

mirziyayev

Президент Шавкат Мирзиёев 7 ноябрь куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида жойларда нон ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш юзасидан барча имкониятларни қўллаш бўйича топшириқ берди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизматининг хабарида айтилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 14 октябрдаги қарорига мувофиқ, дон, ун ва нон етказиб бериш тизимига бозор механизмлари жорий этилди. 15 …

Подробнее »

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган Тожикистон фуқаролари бўлган. Бу ҳақда Asia-Plus’га Тожикистон Ички ишлар вазирлиги матбуот котиби Умаржон Имомали маълум қилди. У ҳужум қилганлар мамлакат шимолининг айнан қайси вилоятидан эканлигига аниқлик киритмаган. Унинг сўзларига кўра, улар орасида аёллар ҳам бўлган. «Тожикистон …

Подробнее »