Главные новости
Главная / 2019 / February

Архив Месяца: February 2019

МУҲОЖИР – Шеърлар

muhojir

Пега қаддииг эгпк, пега бошинг хам, Нега нмгоҳппгпп тортадп тупроқ? Менпнг ер устпда танпшларпм кам, Менипг ер остпда дўстларим кўпроқ.  

Подробнее »

ЮГУР, БИЗНЕСМЕН! – Шеърлар

biznesmen

Бировинг ақчасан, бпровинг шамшир, Биринг пўпоқроғу бировинг абясир. Биринг мансаб учун пзлайсаи тадбир, Замонпнг шул экан, югур, бизпссмен. Бпз «эркин дупс», деб йиртасан оғиз, Бирпиг оддпй галварс, бирннг ялмоғиз. Биринг пўчоқ бўлсанг, бировипг мағиз, Замонпнг шул экан, югур, бпзнесмен. Солса тогорага чиқмайди кирипг, Ҳазрат шайтон эрур сиғинган пирипг. Хуллас, фирибгарсан, …

Подробнее »

ЯНА ЁНДИМ : Шеърлар

6170

Юрагимнинг қалин, қизғин олови-ла қайнағон Кўз ёшларим, қайдасиз? Куним каби узун, қора шу кечада кутуб мен Эришмадим сира сизга, нега бўйла’ қочасиз?! Нечун мени сабабсизча унутдингиз, айтингиз? Ўтунамен, ялинамен, қочмангиз, қайтингиз! Яна бутун борлиғимнинг негизлари емрилди, Умидимнинг кўп чидамли тераклари йиқилди. Хаёлимнинг тотли, чучук соатлари бутунлай Узоқлашиб кетди мендан… тўсуб …

Подробнее »

Гӯзал қиз – шеърлар ӯзбекча

getimage

Гўзалим, бевафо гулистоним, Боғи умримда тоза райҳоним. Ғаму қайғуларим ҳужуминдан Сен эдинг меҳрибон, нигоҳбоним. Мени беҳуда ташладинг-кетдинг, Нега ўлдирмадинг-да, тарк этдинг. Кел, гулим, кел, аёғингга йиқилай, Бир замон қўй: тўлиб-тошиб йиғлай. Қўй, бир оз қўйки, хоки пойингни Сурмадек ёшли кўзима суртай. Кетма, тур, тингла арзи ҳолимни, Арз этай ҳоли пур …

Подробнее »

Ўгут: Шеърлар

2e74629a-0057-400d-8ef4-3f913d672a08_w1023_r1_s

Оғир йигит, сенинг гўзал, нурли кўзингда Бу миллатнинг саодатин, бахтин ўқудим. Ўйлашингда, туришингда ҳамда ўзингда Бу юрт учун қутулишнинг борлигин кўрдим. Турма – югур, тинма – тириш, букилма – юксал, Ҳуркма – кураш, қўрқма – ёпиш, йўрилма[1]– қўзғал. Эл йўлини тўсиб турган зеки булутларни Ёндириб қўй, йиртиб ташла, барчасин йўқ …

Подробнее »

Қирғизистон мустакилият таърихи

13244896422cc

Она-Ватанимиз Қирғизисгон 1991-йили мустакилликка эришди. Истиқлолга эришгандан кейин Қирғизистон натижали конун чиқариш, ижрочи ва суд ҳокимиятини тузишга киришди. Бу йўналишда 1993-йили Қирғизистон Республикасининг пост-советли тўнғич Кон- ституцияси кабул килинди. Бирок бугунги парламептли демократияга караб йўиалиши тор йўл, тайғоқ кечувлардан, айрим чекинишлардан, 2002-йилнипг 17-18-мартидаги Ахси вокеаси 2005-йилнинг 24-мартдаги ва 2010-йилнинг 7-апрелдаги …

Подробнее »

Манзилли материалаар

Статуи Древнего Рима

1987-йилнинг 4-5-декабридаги республика илмий-тажриба йиғини материалларидан: а)  Қирғизистон Компартияси МКнипг биринчи котиби А.Маса- лиевнипг баённомасидан. Утган тарихга ва маданий меросларга баҳо беришда адабиёт ва санъат арбобларига, олимлар билап журналистларга алохида масъу- лият юкланади. Ўшаларнинг орасида баьзан тарихий воқеаларга ва маданий бойликларга аник нуқтадан бахо беришдан тайсалланиш сезилмокда. Молдо Килич ва …

Подробнее »

ҚИРҒИЗИСТОННИНГ МАДАНИЙ ҲАЁТИДАГИ ЯНГИ ОҚИМЛАР

Маданиятнинг ривожланишидаги ўзгаришлар. Қирғизистон Республикаси мустақиллигининг эълон қилиниши маданият сиёсати- ни давлат фаолиятининг эпг муҳим доираларидан бирига айлантир- ди. Декларация кадимий тарихи, фақат ўзига тегишли маданияти, ўз тили, урф-одатлари, удумлари бўлган киргиз миллатииинг генофон- дини, этносини, унинг миллий давлатчилигини, маданий ва тил мс- росларипи сақлашга, республиканинг худудидан ташкарида яшаётган кирғизларнинг …

Подробнее »

Боткен вокеаси

300px-kyrgyzstanbatken-svg

Боткен вокеаси. 1999-й. июль-октябрь ойларида Қирғизистонпинг тинч турмушини бузишни кўзлаган ва ислом никобини ёпинган халқаро тсррорчилар давлат чегарасипи бузиб, Тожикистон томондан Боткен, Чўиг-Олай ҳудудларига кириб келишган. 1999-йилнинг 30-июлида То­жикистон билан чегарадош Боткен туманииинг Жилуу-Суу даволаш муассасасининг худудида харбий камуфляж кийимидаги, курол-яроғ такқап бетона одамларнинг гурухи пайдо бўлади. Узларини «Узбекистан ислом …

Подробнее »

Ташқи иқтисодий алоқалари

Ташқи иқтисодий алоқалари. Қирғизистон мустакилликка эриш- ганидан кейин ташки иқтисодий алоқаларни амалда янгитдан тузи- шига тўғри келди. СССР мавжудлигида ташқи савдо марказнипг тўла яккахокимлиги Кремлга тегишли бўлиб, унинг назорати остида олиб борилгап. Қирғизистон умумий сапоат ишлаб чикаришидаги экспор- тпинг улуши бўйича аввалги иттифокдбш республикаларнинг ора- сидан энг сўнгги ўринни эгаллаганди. …

Подробнее »