Главная / Сиёсат / 2010-йилнипг 7-апрелидаги инқилоб
<

2010-йилнипг 7-апрелидаги инқилоб

2010-йилнипг 7-апрелидаги инқилоб – демократия сари мураккаб йўлдаги учиичи довон, демократиянинг учинчи тўлқини. Қирғизистоннинг эркинликни қадрлаган халқи Бакиевларнинг жино­ий авторитар ҳокимият тартибини давом эттиришга йўл берган эмас.
2010-йилнинг ёзида оддий эл-юргнинг қаршилик кўрсатиши мамлакатдаги аҳволнинг кескин кучайиб кетишига олиб келди.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

2010-йили 10-маргда Норин шахрида мамлакатдаги кимматчиликка норози бўлганлар намойишга чикишиб, элсктр қувватига бўлган нархларни аввалги тартибда қолдириш, гоғ шароитидаги- лар учуй бсрилаётган енгилликларни сақлаш, пенсиянинг кўламини оши- риш, тоғ-конларни сотишни тўхтатиш тўғрисида талабларпи кўтаришди. На- мойишчилар «италиялик мафия, билан алокаси бор» деб шубҳа қилинган прс- зидентнинг ўғли Максим Бакиевни бир хафта ичида мамлакатдан чикиб кети- шини хам талаб килишади.

17-мартда Бишкекдаги халк қурултойида мухолифат етакчиси бўлиб аввал Ташки ишлар вазири бўлган Роза Отунбаева сайланади. Қурултой К.Бакиевнинг хокимиятдан кетишини талаб килди.

Бундай талабларга хокимият катағон билап жавоб берди. 6-апрел- дан бошлаб муҳолифатнинг бир қатор стакчилари камокка олинди (улар орасида А.Атамбаев. О.Тексбаев, Б.Шер, Т.Сарисв, А.Эркебаев ва бошк.), айримлари (улар орасида Роза Отунбаева, А.Бекназаров) омма орасида яширипишга улгурди. 6-аирелда Толас шахрида намой- ишчилар уларни жазолашга келгап тартиб-қўриқлаш кучлари билан тўкнашиб, ички ишлар вазири М.Конгантиевни ушлашади. Шерали Абдилдасв халк губсрнатори деб эълон килинди.

7-апрелда Бишкекда авторитар хокимият фукароларнинг типч йигилишига карши куролли махсус аскарларни ва ёлланган мсрган- лар-снайперлар қўлланди. Бирок халқ босилмади. Шижоати кайнаган одамлар куроллиларни писанд килмай, Ҳукумат Уйини кўзлаб кириб боришади. Уларга карши дўлдай ўқ ёғилади, бирок аламзада турган халк қайтмади. Кечга бориб Оқ Уй намойишчиларнинг кўлига ўтди. Қамоқдаги муҳолифатчи етакчилар ва сиёсатчилар бўшатилди.

Бакиевларни агдариш купи ўта қимматга тушган. Бошқарувчи тар- тибга карши чиққан халк инқилоби иайтида ҳокимиятнипг ўқидан Бишкекдаги Ок Уй олдида 88 одам қурбон бўлиб, 1 минг 500 дан ортик киши жароҳат одди. Уларпинг орасида 500 лап ортик киши турли жароҳат олиб. касалхонага тушган. Қонли воқеадан кейинги икки йил ичида жароҳат олганларнинг яна йигирмага якипи қазо бўлди.

2010-йилнинг 7-апрелида хокимиятдан кулатилгаи Курманбек Ба­киев Уш шахрига учиб келади. Бу ерда халқ қўлловига зга бўлолмай, тугилган ери Жалолобод вилоятидаги Тейит қишлоғига келиб қўнади. Охири, халкаро ўртамчиларнипг воситасида мамлакатдан Қозоғистон оркали Белоруссияга кочиб кстишга мажбур бўлади.

Шундай ғаласнли вазиятда киргиз жамоатчилиги хам, жахон хамжамйяти хам, энди Қирғизистон давлатипинг эрланги куни кандай бўлади деб турганида, давлат бошқарувини 8-аирелга ўтар кечаси ту- зилган Мкишиданиборат Вактли Ҳукуматкўлига опади. Мухолифатчи етакчиларнинг бири Роза Отунбаева лиги Бош копун кабул килингунга кадар Вактли хукуматни бошкариб борди.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

doniyoriib

Ўзбекистон ИИВ раҳбариятида янги тайинловлар амалга оширилди

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги раҳбариятида янги тайинловлар амалга оширилган. Kun.uz’га маълум қилишларича, Самарқанд вилояти …