Главные новости
Главная / Сиёсат / Қирғизистон 1991- 31-августида мустақиллигини эълон килди
<

Қирғизистон 1991- 31-августида мустақиллигини эълон килди

Қирғизистон 1991-йилнинг 31-августида мустақиллигини эълон килди, бироқ унинг чет давлаглар томонидан тан олиниши декабрь ой- ининг сўнтти кунларида бошланган. Илк ўн йил ичида дунёнинг 130- дан ортик давлати Қирғизистоп Республикасининг мустақиллигини тан олди, 96 давлат билан дипломатик алоқалар ўрпатилди. Ҳозир Бишкеқда 30 дан ортиқ чет давлатларининг элчихоналари, ваколатхо- налари ва дупёпипг 30 дан ортиқ мамлакатларида Қирғизистоннинг эл­чихоналари, ваколатхоналари ишламокда.

Қирғизистон Президентининг чет ўлкаларга ва бошка мамлакат- лар раҳбарларининг Қирғизистонга расмий иш сафарлари ва икки то- моплама ва кўп қиррали кслишимларнинг имзоланиши мамлакатнинг кудратли кучни қўлланиш билан кучли ракобат шароитида кенг купон ёйган ҳудудни эгаллаб турган уруглар билан халқларни ягона давлатга бирлапггира олган.

Урта асрларда киргиз давлати кудратининг ортиши нафакат та- рихдаги мухим лавр, шу билан бирга бошка сндош халклар билан уруғларнинг ундан кейинги ҳастларига хам таасир кўрсатгап. Уруглар ўртасидаги урушлар ва талаш-тортишлар кўпга тўхтаб, махаллий май- да уруглар доимо бўлиб турган урушлардан кутулишган, бу бирга- лашиб ривожланипт учун кўнгилли вазият юзага келтирган. Шундай нтароитда киргиз этносииинг бирлашиши унинг иқтисодий ва маданий ривожланишини таъминлаган.

Қирғизистоннинг ривожланишидаги бошка тарихий даврларнинг бус-бутун қатламлари хам ишончли манба асосида пухта излапиш- ни талаб қилади. Бахтга қарши, асрлар ва ўнлаган йиллар давомида Қиргизистон тарихининг шонли вараклари эътиборга олинмай ва сиё- сий жихатдан бурмаланиб келинган.

  1. «2016-йилни Тарих ва мадапият Йили деб эълон килиш тўғрисида» Қирғизистон Республикаси Президенти А.Атамбаев- нинг 2015-йилнинг 30-лекабрдаги Фармонидан:

Қирғизистонда кейинги йилларда бўлаётган ўзгаришлар мамлака- гимиз ўзипинг ривожланиш моделини ишончли тузаётганлигини ан- глатади. Бугун демократиянинг олдииги ютуқлариии халкимизнинг хукукий, эътиқоди ва маданий анъаналари билан уйгунлаштириш ва- зифаси турибди.

… Сўнгги йиллари Қирғизистоннинг олимлари, айниқса тарихчи- лар ва бошка ижтимоий фанпинг вакиллари излапишларни жонлан- тиришди, бирок мамлакатимизни бундан кейин ривожлантириш маи- фаатлари мазкур ишларни янада кучайтришни талаб килмокда. Янги изланишлар Қирғизистон тарихининг ва мадаииятининг чала изланган жойларини ёрукка чиқариб, уларга ягона кўз карашни шакллантирига шарт.

Бугун маданият ўчокларида давлат сиёсатини ривожлантириш айиикса зарур. Қўшимча ресурсларни жало килиш хисобига ўзининг ишини ривожлантиришга уринастган айрим маданий муассасаларнинг фаол ишлари давлат кўлловига муҳтож.

Давлат маланият ва санъатни ривожлантиришга етарли эътибор каратмаётгани сабабли, маданий инфратузилма хозирги талаблар- га жавоб беролмай колганидан, айникса янгича усуллар ва гоялар йўк бўлганидап Қирғизистон ёшлари учун маънавий-аҳлоқий янги йўналишлар шаклланмай колди.

халқаро кадр-киммати кўтарилишига шароит яратди. Қирғизистон кўп йўналишли дипломатик сиёсатни амалга ошириш оркали мустакил си- ёсат юритиб келмокда.

БМТга аъзо бўлипг Қирғизистон учун тарихий аҳамиятга эга бўлган воқеа. Чупки, бундан кейин Қирғизистон ўз муаммоларипи дупё жа- моатчилигига маълум килиб туришга ва у ерда ўз тавсиялари, ташаб- буслари билан чиқишга имконият олди. Унинг баъзилари кўлловга олинмокда. Қирғизистоннинг тавсияси бўйича “2002-йили Халқаро mos йили ” деб эълон қилинди.

Қирғизистон ЮНЕСКО ва ботпка халкаро тапткилотларга тепг хуқукли аъзо бўлиб, унинг мазкур ташкилотлардаги ваколатхонала- ри очилди. 1998-й. кузда МДҲ мамлакатлари орасида биринчи бўлиб Қирғизистон «Бутун Жаҳон савдо ташкилоти» га аъзо бўлди. Респу­блика дслсгацияси Ҳамкорлик ҳудудидаги қуролли жанжалларни тар- тибга солиш бўйича бир катор таптаббуслар ва тавсиялар билап чиқли.

Кирғизистоп ташки сиссатининг асосий йўналишлари халкаро таш- килотларнинг фаолиятларида иштирок этиш, узок ва якип чет мам- лакатлар билан икки томонлама ва кўп томонлама муносабатларни, халқаро иқтисодий алоқаларпи тузиш ва ривожлантиришдан иборат бўлади.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

arq_waz6yhkwms1til3mz3auxlm5e_yc

Президент «Нархоз» бўйича янги қарор имзолайди (батафсил)

Тошкент давлат иқтисодиёт университетида олий маълумотли кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари қабул қилинади Фото: …